top of page

Privacyverklaring

Stokerij VdS behandelt de gegevens die via haar websites worden meegedeeld of verzameld met grote zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring wil Stokerij VdS de bezoekers informeren over de gegevens die via haar websites worden meegedeeld of verzameld en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Inhoud

  • Persoonsgegevens

  • Bezoekersinformatie

Persoonsgegevens

Voor sommige diensten op de websites van Stokerij VdS (vragen stellen, aanvraag offerte, reservatie, plaatsing bestelling, etc.) worden persoonsgegevens ingezameld. Persoonsgegevens bevatten informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of een telefoonnummer. Stokerij VdS verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Stokerij VdS verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om het specifieke doel waarvoor zij via de website worden ingezameld te kunnen realiseren. De ingezamelde persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat het doel van de inzameling dient te realiseren. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Stokerij VdS wanneer dat nodig blijkt te zijn om het doel van de inzameling te realiseren, of in de gevallen voorzien in de wet. Als de bezoeker van de website bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, behoudt Stokerij VdS zich het recht voor om de vraag of het verzoek van de bezoeker niet af te handelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn of haar persoonsgegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij of zij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. De betrokken persoon kan dit recht uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, per post te versturen naar Stokerij VdS, Lion d’Orweg 19, 9300 Aalst. Een verzoek kan ook via e-mail worden verstuurd naar info@stokerijvds.be.

Bezoekersinformatie

Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van Stokerij VdS raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van Stokerij VdS.

bottom of page